logo

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

Bezručova 675, Holešov 769 01
telefon: 573 395 283, e-mail: zusholesov@tiscali.cz

Přihláška ke studiu

Obor: Hlavní předmět:

Jméno žáka: Datum narození:
Příjmení žáka: Místo narození:
Žákem třídy: Rodné číslo:
Žákem školy: Státní občanství:
Bydliště:
Zdravotní znevýhodnění nebo postižení: ne ano, jaké:

Zákonný zástupce:
Telefon: E-mail:

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.
Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodu zejména zdravotních nebo přestěhováním se do vzdáleného místa, lze poměrnou část úplaty vrátit.
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku souhlasím
 1. s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů při práci s vaším synem/dcerou pro potřeby
  dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení
  propagační účely a prezentaci práce školy a školského zařízení
  sledování osobního vývoje žáků
  publikování poznatků v odborných publikacích
  dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo
  zpracování vědeckých, diplomových a podobných prací
 2. se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů vašeho syna/dcery v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména a příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou a v publikacích zabývajících se činností školy
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se školním vzdělávacím programem a školním řádem (k nahlédnutí na vývěskách, popř. v kanceláři školy).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (§109). Právní základ zpracování osobních údajů probíhá dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob čl. 30 odst. 1 GDPR. Údaje z této přihlášky se vedou jako povinná školní dokumentace ve školní matrice dle škol. zákona č. 561/2004 Sb. (§28).

........................................................
Podpis zákonného zástupce žáka
nebo podpis zletilého žáka
V dne

  Prosíme doručte podepsaný formulář do školy